Królestwo Boże

krzysiekniepieklo

dodane 2018-11-22 15:30

Nie jest z tego świata, chociaż na tym świecie funkcjonuje

Sm 8

1 Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. 2 Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz: sądzili oni w Beer-Szebie. 3 Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą: szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. 4 Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. 5 Odezwali się do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów».
6 Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». Modlił się więc Samuel do Pana. 7 A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. 8 Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. 9 Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować».
10 I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. 11 Mówił: «Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. 12 I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. 13 Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. 14 Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. 15 Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. 16 Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. 17 Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. 18 Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha».
19 Odrzucił lud radę Samuela i wołał: «Nie, lecz król będzie nad nami, 20 abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny!»
21 Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Pana. 22 A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla!» Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: «Niech każdy wróci do swego miasta».

 

 

Sm 10

1 Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: «Czyż nie namaścił cię Pan <na wodza swego ludu, Izraela? Ty więc będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto znak dla ciebie, że> Pan cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem:

 

 

 

Sm 10
Wybór Saula potwierdza losowanie


17 Tymczasem Samuel zwołał lud do Mispa. 18 Odezwał się wtedy do Izraelitów: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu i wyzwoliłem was z ręki Egiptu i z ręki wszystkich królestw, które was ciemiężyły. 19 Lecz wy teraz odrzuciliście Boga waszego, który uwolnił was od wszystkich nieszczęść i ucisków i rzekliście Mu: "Ustanów króla nad nami". Ustawcie się więc przed Panem według pokoleń i według rodów». 20 Samuel kazał wystąpić wszystkim pokoleniom Izraela i padł los na pokolenie Beniamina. 21 Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich rodów, i padł los na ród Matriego. <I nakazał wystąpić z rodu Matriego po jednemu>4, a los padł na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie znaleziono. 22 Jeszcze pytali się Pana: «Czy ten człowiek tu przybył?» Odrzekł Pan: «Oto tam ukrył się w taborze». 23 Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Gdy stanął w środku ludu, wzrostem przewyższał cały lud o głowę. 24 Rzekł wtedy Samuel do całego narodu: «Czy widzicie, że temu, którego wybrał Pan, nikt z całego ludu nie dorówna?» A wszyscy ludzie wydali okrzyk wołając: «Niech żyje król!» 25 Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Panem. Następnie odprawił Samuel wszystkich ludzi do domów.

 

I tutaj zaczęły się problemy ludzi, bo już nie rządził nimi Nieomylny Bóg ale zaczął rządzić nimi omylny i poddający się złemu człowiek. Dopóki król służył Bogu, to i ludziom pod jego władzą dobrze się wiodło. Jeśli król szedł za pożądliwością swojego serca, to i ludzie mieli coraz gorzej, bo byli igraszką w ręku króla. Bóg już się nie wtrącał, bo przecież ludzie sobie tego nie życzyli. A król wyznacza sobie ludzi, którzy będą realizowali jego politykę, rozdaje przywileje tym, którzy mu służą, a cała reszta jest uciskana i musi się zrzucić na te przywileje całego aparatu ucisku. Jezus przyszedł aby nas z tego ucisku wyzwolić. Jasno powiedział że Jego uczniowie mają służyć, a nie uciskać tak, jak władcy tego świata. Otworzył nam królestwo Boże na powrót, a w królestwie Bożym król jest jeden – Bóg. Ci, którzy należą do królestwa Bożego są sługami Boga i posługują sobie nawzajem. Wszyscy są braćmi i jeden drugiemu nic nie narzuca ale jeden drugiemu daje dobry przykład i pomaga na tej wspólnej drodze do Boga. Jezus pokazał nam, jak mamy walczyć ze złem. Władza nie może żądać od nas ślepego posłuszeństwa. To szatan chce od nas ślepego posłuszeństwa. Możemy wykonywać tylko takie polecenia, które są zgodne z nauczaniem Jezusa. Polecenia które mają służyć zniewalaniu innych, to takich poleceń nie możemy wykonywać. To jest sprzedawanie drugiego człowieka za srebrniki, za przywileje władzy. To właśnie pokusa tych przywilejów deprawuje ludzi. To jest pokusa aby być równym Bogu, aby wszyscy padali przed nami na twarz. To jest pokusa imponowania innym władzą, bogactwem, mądrością i wszystkim tym, czego inni mogą zazdrościć. Zwykle przeciwstawianie się władzy drogo kosztuje. Jezus zapłacił najwyższą cenę. Bóg pozwolił aby sprawiedliwy i niewinny poniósł śmierć aby to, co niesprawiedliwe i winne nie zostało unicestwione ale miało szansę na nawrócenie i obmycie się z grzechów. Na powrót pod panowanie Boga.

 

Ap 7

9 Potem ujrzałem:
a oto wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem.
Odziani są w białe szaty,
a w ręku ich palmy.

13 A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
«Ci przyodziani w białe szaty
kim są i skąd przybyli?»
14 I powiedziałem do niego:
«Panie, ty wiesz».
I rzekł do mnie:
«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty,
i w krwi Baranka je wybielili.

 

Tutaj jest właśnie o komunii

 

J 18

33 Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» 34 Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» 35 Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» 36 Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». 37 Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie14. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». 38 Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?»

 

A więc królestwo Boże nie jest z tego świata, a to znaczy,że królestwo Boże rządzi się zupełnie innymi prawami, jak królestwa tego świata. Uczeń Chrystusa nie posługuje się metodami typowymi dla królów tego świata. Uczeń Chrystusa naśladuje postępowanie Chrystusa. Nie tępi mieczem tych, którzy mu się sprzeciwiają. Nie stroi się jak choinka na Boże narodzenie. Nie daje odczuć drugiemu swojej władzy. Kto inaczej postępuje jak Chrystus, to nie jest uczniem Chrystusa. Ten jest uczniem władców tego świata, którzy z królestwem Bożym nie mają nic wspólnego.

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019