«  Bóg źródłem jedności miłości i braterstwa Zrzutka na świętych »

Codzienna Komunia pierwotnego Kościoła

02.09.2018

Komu to przeszkadzało?

Dz 2
42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba11 i w modlitwach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne12. 45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Dz 2, 42 - Łamanie chleba może oznaczać zarówno zwykłe posiłki, jak i Eucharystię. Wzmianka o modlitwie i równoległe teksty NT przemawiają za Eucharystią.

Z tego opisu wynika, że pierwsi chrześcijanie  praktykowali Komunię codziennie i robili to po domach, a nie w jakichś wielkich zgromadzeniach. Nikt wtedy nie stawiał barier przed przystępowaniem do Komunii i każdy, kto uwierzył, mógł do Komunii przystępować. Zresztą Jezus mówił: gdzie dwóch albo trzech zebranych i imię moje, Ja Jestem. Do sprawowania Komunii nie potrzeba ludzi szkolonych wiele lat ale ludzi, którzy uwierzyli.

To jest odpowiedź dla tych, którzy się pytali - jak udzielać Komunii tym, którzy mają do najbliższego kościoła kilka dni drogi. Odpowiedź jest prosta. trzeba zwrócić ludziom wolność aby mogli robić to, w co wierzą.

1 Komentarz

 • "Z tego opisu wynika, że pierwsi chrześcijanie praktykowali Komunię codziennie(...)"

  Bzdura. Nic takiego z tego opisu nie wynika. Nie ma tam też NICZEGO na temat tego, kto przewodniczył Eucharystii, a już zwłaszcza wskazówek odnośnie tego, kto może, a kto nie może przystępować do Komunii Świętej, bo fragment dotyczy INNEJ kwestii. Znowu wciskasz w tekst Pisma Świętego swoje przekonania.

  "Do sprawowania Komunii nie potrzeba ludzi szkolonych wiele lat ale ludzi, którzy uwierzyli."

  Do udzielenia Komunii rzeczywiście wystarczy szafarz, który nie jest prezbiterem. Jednak do SPRAWOWANIA Sakramentu Eucharystii, czyli przewodnictwa Mszy Świętej i konsekracji, KONIECZNY jest prezbiter. Ten zaś, czy to Ci się podoba, czy nie, nie może być osobą wziętą z ulicy, ale specjalnie do tego przygotowaną.

 • """"46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.""""

  Może Yarpen nie rozumiesz tego, co czytasz? Może masz nabitą głowę tym, co jest dziś i nie potrafisz sobie wyobrazić, że na początku mogło być zupełnie inaczej? Jeśli wtedy każdy mógł przewodniczyć Komunii, to nic dziwnego, że nie pisali o tych, którzy takie prawo mieli.

  """ Jednak do SPRAWOWANIA Sakramentu Eucharystii, czyli przewodnictwa Mszy Świętej i konsekracji, KONIECZNY jest prezbiter."""

  To może znajdź uzasadnienie w Piśmie Świętym, że mogli przewodniczyć tylko wyznaczeni. Duch Święty nie raz przekonywał Piotra, że myli się w swoich wyobrażeniach. Duch Święty zstępował na tych, którzy uwierzyli, bez ingerencji Piotra, więc Duch Święty od Piotra zależny nie był.

 • Codziennie, ignorancie, to byli w świątyni. I nic się nie zmieniło w fakcie, że NIE MA tam mowy o tym, iż codziennie sprawowano Eucharystię czy też, że każdy może jej przewodniczyć.

  Zaś co do "pokaż mi w Biblii", to szkoda mojego czasu, bo wielokrotnie dałeś świadectwo, że z Pisma Świętego akceptujesz wyłącznie to, co Ci pasuje do wymysłów, a teksty im zaprzeczające zwyczajnie ignorujesz.

 • """Codziennie, ignorancie, to byli w świątyni. I nic się nie zmieniło w fakcie, że NIE MA tam mowy o tym, iż codziennie sprawowano Eucharystię czy też, że każdy może jej przewodniczyć. """

  Yarpen - wtedy, to oni w ogóle nie sprawowali Eucharystii. To była ofiara przebłagalna za grzechy. Eucharystię wymyślono dużo później. To, że tylko niektórzy mogą przewodniczyć, to też dużo późniejszy wymóg.

 • Jak zwykle daje znać Twoja ignorancja i nieznajomość Pisma Świętego. Eucharystia, nieuku, to jest DZIĘKCZYNIENIE. Sakrament Eucharystii to dosłownie Sakrament Dziękczynienia. Weź się wreszcie za NAUKĘ!

  Aha... Twoje parcie na kolejne herezje nie zmieni faktu, że od początku istnienia Kościoła Eucharystii przewodniczyli prezbiterzy i biskupi, a nie przypadkowa osoba w danej wspólnocie.

 • """Jak zwykle daje znać Twoja ignorancja i nieznajomość Pisma Świętego. Eucharystia, nieuku, to jest DZIĘKCZYNIENIE. Sakrament Eucharystii to dosłownie Sakrament Dziękczynienia. Weź się wreszcie za NAUKĘ!"""

  Tyle Yarpen, że Jezus nie składał ofiary dziękczynnej ale ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

  No, ale może wolisz tak jak niektórzy, dziękować Bogu, że już zostałeś zbawiony? Ja za każdym razem składam ofiarę przebłagalną za moje grzechy i moją troską jest to, aby Bóg mi przebaczył. Dziękuję Bogu w sposób niesakramentalny.

 • Odrobina brakującej Ci wiedzy, ignorancie:

  II. Jak jest określana Eucharystia?

  1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:
  Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) przypominają żydowskie błogosławieństwa, które - szczególnie podczas posiłku - wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.

  1329 Wieczerzą Pańską 135 , ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź uczty godów Baranka 136 w niebieskim Jeruzalem.
  Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu 137 , zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy 138 . Po tym geście uczniowie rozpoznają Jezusa po Zmartwychwstaniu 139 . Pierwsi chrześcijanie będą w ten sposób nazywać swoje zgromadzenia eucharystyczne 140 . Oznacza to, że wszyscy, którzy spożywają jeden łamany Chleb Chrystusa, wchodzą we wspólnotę z Nim i tworzą w Nim jedno ciało 141 .
  Zgromadzeniem eucharystycznym (synaxis), ponieważ Eucharystia jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła 142 .

  1330 Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana.
  Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła. Używa się także nazwy ofiara Mszy świętej, "ofiara pochwalna" (Hbr 13, 15) 143 , ofiara duchowa 144 , ofiara czysta 145 i Święta, ponieważ dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego Przymierza.
  Świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem. W tym samym znaczeniu nazywa się również ten sakrament celebrowaniem świętych Misteriów. Mówi się także o Najświętszym Sakramencie, ponieważ jest to sakrament sakramentów. Nazwa ta odnosi się szczególnie do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum.

  1331 Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało 146 . Nazywa się jeszcze Eucharystię rzeczami świętymi (ta hagia; sancta) 147 i jest to pierwotne znaczenie "komunii świętych" (świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski. Nazywa się ją również chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności 148 , wiatykiem...

  1332 Mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu.

  135 Por. 1 Kor 11, 20.

  136 Por. Ap 19, 9.

  137 Por. Mt 14, 19; 15, 36; Mk 8, 6. 19.

  138 Por. Mt 26, 26; 1 Kor 1 I, 24.

  139 Por. Łk 24, 13-35.

  140 Por. Dz 2, 42. 46; 20, 7. 11.

  141 Por. 1 Kor 10, 16-17.

  142 Por. 1 Kor 11, 17-34.

  143 Por. Ps 116, 13. 17.

  144 Por. 1 P 2, 5.

  145 Por. Ml 1, 11.

  146 Por. 1 Kor 10, 16-17.

  147 Konstytucje Apostolskie, 8, 13, 12; Didache, 9, 5; 10, 6.

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm


 • Z koronki do miłosierdzia Bożego

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Ciało i Krew, Dusze i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Mt 26
  26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza10, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

  Skoro sam Jezus mówi, że Jego ofiara ma skutkować odpuszczeniem grzechów, to składając Tą ofiarę mamy się starać o odpuszczenie grzechów.

  Yarpen, odpuszczenie grzechów nie następuje z automatu. Trzeba złożyć ofiarę przebłagalną za grzechy aby Bóg nam te grzechy odpuścił.

  No, ale może wolisz dziękować, że jesteś doskonały i lepszy od tych, których do ofiary nie dopuszczają.

 • To już się robi nudne... Aha, fragmenty Biblii, które ZIGNOROWAŁEŚ (mimo wymienienia go w tekście KKK), bo zaprzeczają Twoim pomysłom:

  Łk 22:17-20
  17. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie;
  18. albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.
  19. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!
  20. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.
  (BT)

  1 Kor 11:23-25
  23. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb
  24. i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!
  25. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!
  (BT)


 • No dobra Yarpen. Wytłumacz mi konkretnie, za co dziękujesz składając ofiarę dziękczynną mszy świętej?

  Rozumiem, że po spowiedzi jesteś już doskonały i przebaczenia grzechów nie potrzebujesz.

 • Nie rżnij głupa i nie zmieniaj tematu. Skup się, ignorancie, na tym, co jest w Ewangelii św. Łukasza i 1 Liście do Koryntian, a co dobitnie pokazuje, że mówienie o Sakramencie Eucharystii (pol. "dziękczynienia") jest absolutnie POPRAWNE.

 • Yarpen; ja konkretnie się Ciebie pytam, za co Ty osobiście dziękujesz Bogu składając ofiarę dziękczynną mszy świętej. Chyba wiesz, za co dziękujesz, czy nie masz o tym zielonego pojęcia?
  No bo wiesz Yarpen - składasz w ofierze Ciało i Krew Chrystusa i przy tej okazji za coś Bogu dziękujesz.

 • Ja zaś Ci powiadam: ZOSTAW mnie w spokoju i nie zmieniaj tematu. Zamiast tego zajmij się tym, co jest w Ewangelii św. Łukasza i 1 Liście do Koryntian, a co dobitnie pokazuje, że mówienie o Sakramencie Eucharystii (pol. "dziękczynienia") jest absolutnie POPRAWNE. Przyznasz się do błędu czy dalej będziesz rżnął głupa?

 • Jak nie wiesz Yarpen, za co dziękujesz, to ja Ci podpowiem.

  Lk 18
  Faryzeusz i celnik


  9 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 10 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". 13 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" 14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

  Może faktycznie jest poprawne ale trzeba wiedzieć, za co się dziękuje.

 • Jak pisałem: Zostaw mnie w spokoju. Zwłaszcza, kiedy jest to zwykła zmiana tematu, bo nie stać Cię na przyznanie się do błędu.

Zostaw komentarz

Jeżeli masz dość wpisywania tych literek lub załóż konto w portalu

© Copyright 2010; Komunia dla każdego. Za i przeciw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skórka: Na dobry początek | Korzystając z serwisów wiara.pl akceptujesz warunki regulaminu.
Znalazłeś treści naruszające regulamin? Powiadom nas!

 

| załóż konto i pisz bloga

zgłoś błąd